Informacje

W dni wolne od pracy, soboty, niedziele i święta całodobowo - pomoc lekarska i pielęgniarska AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA udzielana jest przez  Ambulatorium Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
tel. 23 672 44 88 lub numery alarmowe 112 , 999.

 

W stanach ZAGROŻENIA ŻYCIA, WYPADKU, NAGŁEGO PORODU - należy BEZWZGLĘDNIE dzwonić na numer pogotowia ratunkowego 999 lub 112.

 

NFZ Mazowiecki Oddział Wojewódzki nfz-warszawa.pl

Informacje na temat Teleporad i KORONAWIRUSA

 

Informacja w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395).

 

Warunki udzielania teleporad

1. Teleporada może być udzielana m.in. w formie porady telefonicznej, a w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową.
       
2. Zapisy na teleporady odbywają się w godzinach pracy Przychodni, w rejestracji. Mogą być zgłaszane przez Pacjentów telefonicznie, poprzez zakładkę „Zamów teleporadę” na stronie internetowej    www.medicus-ciech.pl, osobiście i za pośrednictwem osób trzecich. Termin teleporady (dzień, godzina, lekarz/pielęgniarka/położna) przekazywany jest Pacjentowi podczas zapisu. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta. Świadczenie to może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta w celu uzyskania pomocy medycznej - pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Teleporada, na którą pacjent zapisał się poprzez zakładkę „Zamów teleporadę” na stronie internetowej realizowana jest w danym dniu lub następnego dnia w godzinach pracy Przychodni. Termin realizacji teleporady zamówionej poprzez zakładkę jest uzależniony od ilości zarejestrowanych i oczekujących pacjentów maksymalnie w ciągu doby od zgłoszenia.
        
3. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
        
4. Realizacja teleporady odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego właściwego pracownika medycznego z pacjentami po zweryfikowaniu tożsamości pacjenta przez tego pracownika na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
        
5. W przypadku, gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady, pod numerem telefonu podanym przy rejestracji (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielająca teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
        
6. Efektem teleporady może być udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego, skierowania na badania leboratoryjne i obrazowe lub wystawienie innego zaświadczenia. Zaleca się, aby Pacjent był przygotowany oczekując na kontakt telefoniczny w celu udzielenia teleporady lekarskiej, tj. posiadać w zasięgu Nr PESEL, kartkę oraz długopis np. do zapisania kodu wymaganego do realizacji e-recepty, e-skierowania bądź e-zlecenia na wyroby medyczne.
        
7. Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z właściwym pracownikiem medycznym, w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady. Okoliczność ta jest ustalana przez lekarza/pielęgniarkę/położną w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Pacjent również ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

 

Instrukcja realizacji e-recepty:

Każda e-recepta posiada stosowny 4 cyfrowy kod, który zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu.
Po uzyskaniu kodu Pacjent może zrealizować e-receptę podając w aptece kod recepty oraz PESEL.

 

Instrukcja realizacji e-skierowania:

Każde e-skierowanie posiada stosowny 4 cyfrowy kod, który zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu.
Po uzyskaniu kodu Pacjent może zapisać się na świadczenie na podstawie uzyskanego kodu, jeśli placówka obsługuje e-skierowania.
W przypadku, gdy placówka nie obsługuje e-skierowań, Pacjent może zapisać się na świadczenie w sposób tradycyjny okazując wydrukowane przez NZOZ „MEDICUS CLINIC” Sp. z o.o. skierowanie, które należy odebrać w rejestracji.

 

Instrukcja realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

Każde e-zlecenie na wyroby medyczne posiada stosowny kod, który zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu.
Po uzyskaniu kodu Pacjent może zrealizować e‑zlecenie podając w Aptece lub w sklepie zaopatrzenia medycznego kod zlecenia oraz PESEL.
Można również odebrać w rejestracji wersję papierową zlecenia.

 

Instrukcja realizacji zlecenia badań dodatkowych:

badania laboratoryjne wykonywane są w gabinecie zabiegowym NZOZ „MEDICUS CLINIC” Sp. z o.o. na podstawie zlecenia lekarza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem gabinetu na konkretną datę i godzinę pobrania,
badania USG wykonywane są:
     ○ w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie na podstawie skierowania lekarza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na termin pod numerem telefonu 236730264,
     ○ w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Arnica” w Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18a na podstawie skierowania lekarza, po uprzednim umówieniu się na termin badania osobiście w placówce bądź pod numerem telefonu 23 6821122, 236821133, 664 360 672,
     ○ w Prywatnym Gabinecie Lekarskim Jerzy Czajka w Ciechanowie przy ul. Zielona Ścieżka 2, na podstawie skierowania lekarza po uprzednim zapisaniu na termin badania w rejestracji NZOZ „MEDICUS CLINIC” Sp. z o.o.
badania RTG wykonywane są:
     ○ w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie na podstawie skierowania lekarza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na termin pod numerem telefonu 236730264,
     ○ w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Arnica” w Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18a na podstawie skierowania lekarza, po uprzednim umówieniu się na termin badania osobiście w placówce bądź pod numerem telefonu 23 6821122, 236821133, 664 360 672.

 

Internetowe Konto Pacjenta:

Internetowe Konto Pacjenta jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia,
na stronie  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta,
w której Pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła.

Do logowania będzie potrzebny profil zaufany Pacjenta lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).
Można też zalogować się przez bank, o ile oferuje on taką usługę.