POZ - Lekarz

 

Zakres kompetencji lekarza POZ

Część I.

 1.     Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez ubezpieczonego zgodnie z art.114 ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych).
 2. W zakresie działań mających na celu utrzymanie zdrowia lekarz POZ:
  • ✔ prowadzi edukację zdrowotną pacjenta i członków jego rodziny.
  • ✔ prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  • ✔ uczestniczy w realizacji programów promocji zdrowia.
  • ✔ inicjuje działania na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej.
  • ✔ orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami.
  • ✔ opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia.
 3. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ:
  1. ✔ identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjentów.
  2. ✔ podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie lub eliminację.
  3. ✔ koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych podopiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  4. ✔ uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych.
  5. ✔ współpracuje z służbami sanitarno-epidemiologicznymi celem uniknięcia lub zmniejszenia zagrożenia epidemią.
 4. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ:
  1. ✔ planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do problemu pacjenta.
  2. ✔ informuje pacjenta o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego problemu oraz wskazuje struktury systemu ochrony zdrowia właściwe do jego przeprowadzenia.
  3. ✔ przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, z uwzględnieniem budowanej na przestrzeni czasu wiedzy o środowiskowym i rodzinnym kontekście problemów pacjenta.
  4. ✔ przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.
  5. ✔ wykonuje lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych, określonych odrębnymi przepisami.
  6. ✔ kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczną celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki.
  7. ✔ kieruje pacjenta do jednostek lecznictwa zamkniętego celem prowadzenia dalszej specjalistycznej diagnostyki.
  8. ✔ dokonuje analizy wyników badań i konsultacji wykonanych w innych strukturach systemu ochrony zdrowia.
 5. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ:
  1. ✔ planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemu zdrowotnego oraz w zgodzie ze współczesną wiedza medyczną.
  2. ✔ planuje działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta.
  3. ✔ zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne.
  4. ✔ wykonuje zabiegi i procedury lecznicze.
  5. ✔ kieruje do placówek ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego.
  6. ✔ kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego a także do zakładów opieki długoterminowej.
  7. ✔ kieruje do leczenia uzdrowiskowego.
  8. ✔ współdziała z jednostkami ratownictwa medycznego.
  9. ✔ orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
  10. ✔ integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez różnych świadczeniodawców z różnych poziomów systemu ochrony zdrowia.
 6. W zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz POZ:
  1. ✔ wykonuje zabiegi i procedury rehabilitacyjne, stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości.
  2. ✔ zleca i monitoruje wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych stosownie do posiadanych kwalifikacji.
  3. ✔ zleca wydanie pacjentowi środków zabezpieczenia ortopedycznego.
 7. W realizacji świadczeń zdrowotnych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z:
  1. ✔ pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotne wybraną przez ubezpieczonego zgodnie z art.114 ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  2. ✔ położną podstawowej opieki zdrowotnej wybraną przez ubezpieczonego zgodnie z art.114 ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  3. ✔ pielęgniarką środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.
  4. ✔ pielęgniarką opieki długoterminowej.
  5. ✔ innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych.
  6. ✔ przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
 8. W zależności od przygotowania zawodowego, udokumentowanego odpowiednią specjalizacją, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń następującym grupom pacjentów:
  1. ✔ pediatra - dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.
  2. ✔ lekarz chorób wewnętrznych - osobom dorosłym po ukończeniu 18 roku życia.
  3. ✔ lekarz rodzinny i medycyny ogólnej - wszystkim osobom niezależnie od wiek.                                                                                                                              
  4. Część II   
  5. Opieka nad dziećmi.
  6. Choroby układu oddechowego u dzieci:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ prewencja nawracających infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza u dzieci szczególnie narażonych.
    • ✔ zapobieganie gruźlicy.
    • ✔ profilaktyka chorób alergicznych, w tym informowanie o alergenach i sposobach ich eliminacji.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ posiew wymazu z gardła.
    • ✔ zleca wykonywanie próby tuberkulinowej.
    • ✔ zlecanie badania radiologicznego klatki piersiowej i interpretacja wyników badania.
   3. ● terapia:
    • ✔ ostrych i przewlekłych zakażeń dróg oddechowych.
    • ✔ alergicznych schorzeń dróg oddechowych z wyłączeniem przewlekłego leczenia ciężkiej postaci astmy oskrzelowej.
    • ✔ kwalifikacja do leczenia klimatycznego i sanatoryjnego.
  7. Choroby układu pokarmowego u dzieci:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ propagowanie zasad higieny.
    • ✔ propagowanie zasad prawidłowego żywienia.
    • ✔ zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ zlecanie badanie kału na krew utajoną, obecność jaj, cyst i form dorosłych pasożytów.
    • ✔ zlecanie badania kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.
    • ✔ zlecanie badania USG jamy brzusznej i interpretacja wyników badania.
   3. ● terapia:
    • ✔ biegunek.
    • ✔ chorób pasożytniczych.
    • ✔ zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego.
  8. Choroby układu moczowego u dzieci:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ propagowanie zasad higieny.
    • ✔ zapobieganie infekcjom, szczególnie u dzieci z wadami układu moczowego i płciowego.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ zlecenie badania ogólnego moczu.
    • ✔ zlecenie posiewu moczu z antybiogramem.
    • ✔ zlecanie badań biochemicznych poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy krwi.
    • ✔ zlecanie badania USG jamy brzusznej i interpretacja wyników badania.
   3. ● terapia:
    • ✔ niepowikłanych zakażeń układu moczowego.
    • ✔ moczenia nocnego.
  9. Choroby układu krążenia u dzieci:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ prewencja choroby reumatycznej.
    • ✔ prewencja nadciśnienia tętniczego (rodzinne czynniki ryzyka ).
    • ✔ prewencja dyslipidemii.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ zlecenie oznaczenia miana antystreptolizyn O (ASO).
    • ✔ zlecanie badania elektrokardiograficznego lub wykonanie badania.
    • ✔ zlecanie badania radiologicznego klatki piersiowej i interpretacja wyników badania.
   3. ● terapia:
    • ✔ nadciśnienia tętniczego (samoistnego).
  10. Choroby krwi, układu krwiotwórczego i odpornościowego u dzieci:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ prewencja niedokrwistości w wieku niemowlęcym i u dzieci przedszkolnych.
    • ✔ prewencja AIDS.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ zlecenie badania morfologii krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym.
    • ✔ zlecenie badania układu krzepnięcia - wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo - kefalinowy ( PTT ), fibrynogen.
    • ✔ zlecenie badania poziomu żelaza i stężenia transferyny we krwi.
    • ✔ wczesna diagnostyka chorób rozrostowych.
   3. ● terapia:
    • ✔ anemii niedoborowej.
  11. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego u dzieci:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ prewencja zaburzeń wzrostu i wagi.
    • ✔ zapobieganie wrodzonej niedoczynności tarczycy.
    • ✔ zapobieganie powstawaniu wola prostego.
    • ✔ prewencja zaburzeń okresu dojrzewania.
    • ✔ prewencja cukrzycy.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ ocena rozwoju psychofizycznego.
    • ✔ zlecanie badań radiologicznych dla oceny wieku kostnego i zmian krzywiczych i interpretacja wyników badania.
    • ✔ zlecanie badań poziomu hormonu tyreotropowego ( TSH ) w surowicy krwi.
    • ✔ zlecanie badania poziomu glukozy w surowicy krwi.
    • ✔ zlecanie ilościowego oznaczenia glukozy w moczu.
   3. ● terapia:
    • ✔ otyłości prostej.
  12. Choroby uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ zapobieganie uszkodzeniom narządu słuchu i równowagi w wyniku działania czynników szkodliwych.
    • ✔ profilaktyka chorób alergicznych, w tym informowanie o alergenach i sposobach ich eliminacji.
    • ✔ prewencja wad wymowy.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ wykonanie podstawowego badania laryngologicznego.
    • ✔ posiew wymazu z gardła.
    • ✔ zlecanie badań radiologicznych zatok i interpretacja wyników badania.
   3. ● terapia:
    • ✔ zapalenia błony śluzowej nosa, jamy ustnej, gardła i krtani.
    • ✔ zapalenia migdałków podniebiennych i gardła.
    • ✔ chorób ucha zewnętrznego.
    • ✔ niepowikłanego, ostrego zapalenia ucha środkowego.
    • ✔ wykonanie tamponady przedniej.
    • ✔ usuwanie ciał obcych w wybranych przypadkach.
    • ✔ postępowanie zachowawcze w zapaleniu zatok przynosowych.
  13. Choroby układu nerwowego u dzieci:
   1. ● Profilaktyka
    • ✔ wczesne wykrywanie i prewencja uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego spowodowanych zaburzeniami hormonalnymi i metabolicznymi (np.: hiperbilirubinemią, fenyloketonurią, niedoczynnością tarczycy, cukrzycą matki).
    • ✔ wczesne wykrywanie uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego spowodowanych urazami okołoporodowymi.
   2. ● Diagnostyka:
    • ✔ badanie neurologiczne.
   3. ● Terapia:
    • ✔ drgawek gorączkowych.
    • ✔ padaczki - kontynuacja i monitorowanie leczenia specjalistycznego.
    • ✔ koordynacja opieki medycznej u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  14. Choroby skóry u dzieci:
   1. ● profilaktyka
    • ✔ propagowanie zasad higieny i pielęgnacji skóry.
    • ✔ profilaktyka chorób alergicznych, w tym informowanie o alergenach i sposobach ich eliminacji.
   2. ● diagnostyka
    • ✔diagnostyka różnicowa wykwitów.
   3. ● terapia:
    • ✔ ograniczonych infekcji skóry bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.
    • ✔ skórnych zmian alergicznych.
    • ✔ chorób pasożytniczych skóry i jej przydatków.
    • ✔ trądziku młodzieńczego z wyłączeniem ciężkich postaci trądziku.
  15. Choroby zakaźne i inwazyjne wieku dziecięcego:
   1. ● profilaktyka:
    • ✔ wykonywanie szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych.
    • ✔ zapobieganie chorobom odzwierzęcym.
    • ✔ propagowanie zasad higieny zwłaszcza w zapobieganiu wirusowemu zapaleniu wątroby.
   2. ● diagnostyka:
    • ✔ zlecanie badań w kierunku diagnostyki zakażeń bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych.
   3. ● terapia:
    • ✔ niepowikłanych chorób zakaźnych i inwazyjnych wieku dziecięcego.
    • ✔chorób pasożytniczych.
   1.  

  Część III.

  Zagadnienia szczególne dotyczące medycyny wieku rozwojowego.

 9. ● Ocena rozwoju psychosomatycznego (bilanse):
  1. ✔ tabele i siatki centylowe cech somatycznych.
  2. ✔ kontrola wieku rozwojowego (zębowy, kostny, morfologiczny, wtórnych cech płciowych).
  3. ✔ sprawności ruchowej w zależności od wieku.
  4. ✔ nieprawidłowości postawy.
  5. ✔ ocena rozwoju psychicznego i społecznego.
  6. ✔ wstępne wykrywanie zeza.
 10. ● Noworodek:
  1. ✔opieka nad zdrowym noworodkiem (wizyta patronażowa).
 11. ● Żywienie:
  1. ✔ propagowanie karmienie piersią.
  2. ✔ informowanie na temat prawidłowego sztucznego karmienia niemowlęcia.
  3. ✔ propagowanie zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.
  4. ✔ informowanie na temat stosowania diet leczniczych.
 12. ● Stany niedoborowe
  1. ✔ zapobieganie krzywicy i niedoborom innych witamin.
 13. ● Intensywna terapia dzieci:
  1. ✔ ratownictwo przedmedyczne i medyczne - specyfika postępowania u dzieci.
  2. ✔ pierwsza pomoc w przypadku zatruć.
 1.  

Część IV.

Opieka nad dorosłymi.

 1. Choroby układu krążenia:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja choroby niedokrwiennej serca.
   • ✔ prewencja nadciśnienia tętniczego.
   • ✔ prewencja choroby reumatycznej.
   • ✔ prewencja hyperlipidemii.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ wykonanie spoczynkowego zapisu EKG.
   • ✔ zlecanie badań radiologicznych klatki piersiowej i interpretacja wyników badania.
   • ✔ w wypadku koniecznym zlecanie pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotne kontroli ciśnienia tętniczego.
   • ✔ ocena wydolności układu krążenia (tętniczego i żylnego) w badaniem fizykalnym.
   • ✔ zlecenie badania poziomu cholesterolu, frakcji cholesterolu i poziomu trójglicerydów w surowicy krwi.
  3. ● terapia:
   • ✔ przewlekłej niewydolności krążenia.
   • ✔ choroby niedokrwiennej serca.
   • ✔ nadciśnienia tętniczego.
   • ✔ zaburzeń rytmu serca.
   • ✔ wady serca - leczenie zachowawcze.
 2. Choroby naczyń krwionośnych:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja miażdżycy.
   • ✔ prewencja zakrzepicy żylnej.
   • ✔ prewencja "stopy cukrzycowej".
   • ✔ prewencja przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ wstępna ocena wydolności układu żylnego głębokiego.
  3. ● terapia:
   • ✔ zapalenia zakrzepowego żył powierzchownych.
   • ✔ angiopatii cukrzycowej.
   • ✔ miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych.
 3. Choroby układu oddechowego:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
   • ✔ prewencja gruźlicy.
   • ✔ prewencja nowotworów płuc.
   • ✔ prewencja palenia tytoniu.
   • ✔ profilaktyka chorób alergicznych, w tym informowanie o alergenach i sposobach ich eliminacji.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ zlecenie wykonania próby tuberkulinowej.
   • ✔ zlecanie badania radiologicznego klatki piersiowej i interpretacja wyników badania.
   • ✔ zlecanie badań spirometrycznych i interpretacja wyników badania.
   • ✔ pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych i zlecanie wykonania badania mikrobiologicznego pobranego materiału.
  3. ● terapia:
   • ✔ przewlekłej niewydolności oddechowe.
   • ✔ ostrego zapalenia oskrzeli.
   • ✔ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
   • ✔ zapalenia płuc i opłucnej.
   • ✔ astmy oskrzelowej.
 4. Choroby krwi układu krwiotwórczego i odpornościowego:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja anemii niedoborowych.
   • ✔ prewencja AIDS.
   • ✔ prewencja konfliktu serologicznego.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ zlecanie badania morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym.
   • ✔ zlecanie badania układu krzepnięcia - wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo - kefalinowy ( PTT ), fibrynogen.
   • ✔ zlecanie badania poziomu żelaza i transferyny we krwi.
   • ✔ zlecanie badań radiologicznych i interpretacja wyników badania.
  3. ● terapia:
   • ✔ anemii niedoborowej.
   • ✔ ostrej choroby rozrostowej w okresie remisji - kontynuacja i monitorowanie leczenia specjalistycznego.
   • ✔ przewlekłej białaczki limfatycznej i szpikowej - kontynuacja i monitorowanie leczenia specjalistycznego.
 5. Choroby układu pokarmowego:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja choroby wrzodowej.
   • ✔ zapobieganie wirusowym zapaleniom wątroby.
   • ✔ prewencja otyłości.
   • ✔ profilaktyka raka jelita grubego.
   • ✔ prewencja polekowemu uszkodzeniu narządów układu pokarmowego.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ badanie per rectum.
   • ✔ zlecanie badania kału na krew utajoną.
   • ✔ zlecenie posiewu kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.
   • ✔ zlecenie badania kału na obecność jaj, cyst i form dorosłych pasożytów.
   • ✔ zlecenie badań biochemicznych bilirubiny całkowitej i bezpośredniej, aminotransferazy asparaginowej (AST), aminotransferazy alaninowej (ALT), gamaglutamylotransferazy (GGT), amylazy.
   • ✔ zlecanie badania w kierunku obecności antygenu HBs (HBs-AgHBS).
   • ✔ zlecanie badania USG jamy brzusznej i interpretacja wyników badania.
  3. ● terapia:
   • ✔ niepowikłanej choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
   • ✔ leczenie zachowawcze w kamicy żółciowej.
   • ✔ chorób pasożytniczych.
   • ✔ zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego.
   • ✔ przewlekłego zapalenia wątroby i marskości wątroby.
   • ✔ przewlekłego zapalenia trzustki.
   • ✔ zapalnych chorób żołądka, dwunastnicy i jelit.
 6. Choroby układu moczowego:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja ostrej niewydolności nerek.
   • ✔ prewencja polekowych uszkodzeń nerek.
   • ✔ prewencja zakażeń układu moczowego.
   • ✔ prewencja kamicy nerkowej.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ zlecenie badania ogólnego moczu.
   • ✔ zlecanie posiewu moczu z antybiogramem.
   • ✔ zlecanie badań biochemicznych poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy krwi.
   • ✔ badanie gruczołu krokowego - per rectum.
   • ✔ zlecanie badania USG jamy brzusznej i interpretacja wyników badania.
  3. ● terapia:
   • ✔ zakażenia układu moczowego.
   • ✔ postępowanie zachowawcze w kamicy nerkowej.
   • ✔ postępowanie zachowawcze w przeroście gruczołu krokowego.
   • ✔ przewlekłej niewydolności nerek - monitorowanie przebiegu choroby i jej leczenia.
   • ✔ nefropatii wtórnych (nadciśnieniowej, cukrzycowej).
   • ✔ zespołu nerczycowego - kontynuacja leczenia specjalistycznego.
   • ✔ cewnikowanie pęcherza moczowego.
 7. Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja cukrzycy.
   • ✔ prewencja otyłości.
   • ✔ wczesne wykrywanie niedoczynności i nadczynności tarczycy.
   • ✔ prewencja wola endemicznego.
   • ✔ profilaktyka raka tarczycy.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ zlecenie oznaczania poziomu hormonu tyreotropowego (TSH).
   • ✔ zlecenie oznaczania glukozy we krwi, testu obciążenia glukozą.
   • ✔ ilościowego oznaczenia glukozy w moczu.
  3. ● terapia:
   • ✔ cukrzycy typu II.
   • ✔ otyłości prostej.
   • ✔ nadczynności tarczycy.
   • ✔ niedoczynności tarczycy.
 8. Choroby wieku starczego:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ wczesne wykrywanie zespołów otępiennych.
   • ✔ prewencja urazów.
   • ✔ prewencja miażdżycy.
   • ✔ zapobieganie obniżeniu sprawności ruchowej.
   • ✔ wczesne wykrywanie schorzeń nowotworowych.
   • ✔ profilaktyka osteoporozy.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ test Mini-Mental.
   • ✔ test zegarowy.
   • ✔ zlecenie oznaczanie glukozy we krwi.
   • ✔ zlecenie oznaczania poziomu hormonu tyreotropowego (TSH).
   • ✔ wykrywanie zaburzeń narządów słuchu i wzroku.
  3. ● terapia:
   • ✔ zespołów psychoorganicznych.
   • ✔ nietrzymania moczu i stolca.
   • ✔ osteoporozy.
   • ✔ nadczynności i niedoczynności tarczycy.
   • ✔ cukrzycy typu II.
 9. Choroby układu ruchu:
  1. ● profilaktyka 
   1. ✔ zapobieganie osteoporozie.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ zlecanie badań radiologicznych kręgosłupa, dużych i małych stawów i interpretacja wyników badania.
   • ✔ zlecanie badań miana antystreptolizyn O (ASO) czynnika reumatoidalnego (RF).
   • ✔ zlecanie badania poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi.
  3. ● terapia:
   • ✔ zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych stawów i kręgosłupa.
   • ✔ dny moczanowej.
 10. Choroby zakaźne:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ propagowanie zasad higieny, w szczególności higieny żywienia.
   • ✔ edukacja o drogach przenoszenia chorób, nosicielstwie chorób, przymusie leczenia.
   • ✔ prewencja chorób odzwierzęcych, w szczególności wścieklizny, toksoplazmozy, brucelozy, ornitozy.
   • ✔ organizowanie i prowadzenie szczepień ochronnych zalecanych.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ zlecenie pobierania materiału do badań serologicznych.
   • ✔ pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych i zlecanie wykonania badania mikrobiologicznego pobranego materiału.
   • ✔ zlecenie posiewu kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.
  3. ● terapia:
   • ✔ niepowikłanego zakażenia paciorkowcowego (angina paciorkowcowa, płonica, róża).
   • ✔ zakażenia gronkowcowe powłok skórnych.
   • ✔ niepowikłanej choroby wirusowe, z wyjątkiem neuroinfekcji i WZW.
   • ✔ pasożytniczych chorób przewodu pokarmowego.
   • ✔ zatrucia pokarmowego gronkowcem i salmonellą o lekkim przebiegu.
 11. Choroby nowotworowe:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ zwalczanie nikotynizmu.
   • ✔ wykrywanie stanów przednowotworowych.
   • ✔ prewencja raka piersi, prostaty, płuc, tarczycy, jelita grubego, żołądka, szyjki macicy.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ wykonywanie badań przesiewowych podmiotowych i przedmiotowych dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej w kierunku chorób nowotworowych.
   • ✔ zlecanie badań radiologicznych i interpretacja wyników badania.
   • ✔ zlecanie badania USG jamy brzusznej i interpretacja wyników badania.
  3. ● terapia:
   • ✔ postępowanie objawowe.
   • ✔ organizowanie opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową.
   • ✔ choroby nowotworowe w okresie remisji.
   • ✔ prowadzenie opieki paliatywnej.
 12. Zatrucia:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ informowanie o konieczności zabezpieczenie dostępu do leków, chemikaliów i trucizn stosowanych w gospodarstwie domowym i w rolnictwie.
   • ✔ prewencja zatruć grzybami.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ zabezpieczenie domniemanej trucizny do ewentualnych dalszych badań.
   • ✔ gromadzenie informacji o okolicznościach zatrucia.
  3. ● terapia:
   • ✔ zatrucia alkoholem etylowym.
 13. Choroby układu nerwowego:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja udaru mózgu.
   • ✔ prewencja zespołów bólowych kręgosłupa.
   • ✔ prewencja bólów głowy.
   • ✔ zapobieganie odleżynom u chorych nieprzytomnych i porażonych.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ wykonanie badania neurologicznego.
   • ✔ zlecanie badań radiologicznych czaszki i interpretacja wyników badania.
   • ✔ zlecanie badań radiologicznych kręgosłupa i interpretacja wyników badania.
  3. ● terapia:
   • ✔ bólowych zespołów korzeniowych bez objawów ubytkowych.
   • ✔ bólów głowy.
   • ✔ zawrotów głowy.
   • ✔ padaczki - monitorowanie i kontynuowanie leczenia specjalistycznego.
   • ✔ pierwsza pomoc w udarach mózgu.
 14. Choroby uszu, nosa, gardła i krtani:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ zapobieganie uszkodzeniom narządu słuchu i równowagi w wyniku działania czynników szkodliwych.
   • ✔ prewencja urazów akustycznych.
   • ✔ profilaktyka chorób alergicznych, w tym informowanie o alergenach i sposobach ich eliminacji.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ wykonanie podstawowego badania laryngologicznego.
   • ✔ wykonanie podstawowego badania narządu słuchu i równowagi.
   • ✔ zlecanie badań radiologicznych zatok i interpretacja wyników badania.
  3. ● terapia:
   • ✔ zapalenia błony śluzowej nosa.
   • ✔ leczenie zachowawcze zapalenia zatok przynosowych.
   • ✔ chorób ucha zewnętrznego.
   • ✔ niepowikłanego, ostrego zapalenia ucha środkowego.
   • ✔ niepowikłanego zapalenia migdałków podniebiennych i gardła.
   • ✔ ostrego zapalenia krtani.
   • ✔ zawrotów głowy.
   • ✔ tamponada przednia.
   • ✔ usuwanie ciał obcych w wybranych przypadkach.
 15. Choroby narządu wzroku:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja wad wzroku.
   • ✔ prewencja urazów narządu wzroku.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ wstępna ocena ostrości wzroku oraz pola widzenia.
   • ✔ wykonanie testu widzenia barw.
  3. ● terapia:
   • ✔ usunięcie ciała obcego z worka spojówkowego.
   • ✔ zapalenia spojówek.
   • ✔ jęczmienia.
   • ✔ zapalenia brzegów powiek.
   • ✔ jaskry - kontynuacja leczenia specjalistycznego.
   • ✔ zaćmy - kontynuacja leczenia specjalistycznego.
 16. Choroby skóry:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ zapobieganie chorobom zakaźnym skóry.
   • ✔ profilaktyka chorób alergicznych, w tym informowanie o alergenach i sposobach ich eliminacji.
   • ✔ zapobieganie chorobom pasożytniczym.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔diagnostyka różnicowa wykwitów skórnych.
   • ✔ pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych i zlecanie wykonania badania mikrobiologicznego pobranego materiału.
  3. ● terapia:
   • ✔ ograniczonego zakażenia skóry.
   • ✔ skórnych zmian alergicznych.
   • ✔ owrzodzenia podudzi spowodowanego żylakami.
   • ✔ chorób pasożytniczych skóry.
 17. Zaburzenia psychiczne:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja w zakresie czynników patogennych w rodzinie.
   • ✔ prewencja w zakresie czynników psychospołecznych powodujących zaburzenia psychiczne.
   • ✔ prewencja uzależnień (alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm).
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ wstępne badanie psychiatryczne.
   • ✔ wczesne wykrywanie depresji.
  3. ● terapia:
   • ✔ nerwic - psychoterapia podtrzymująca.
   • ✔ zaburzeń psychicznych w niektórych chorobach somatycznych.
   • ✔ oddziaływanie ukierunkowane na otoczenie pacjenta.
   • ✔ psychoz w okresie remisji - kontynuacja leczenia specjalistycznego.
   • ✔ organizacja grup wsparcia w leczeniu odwykowym alkoholików.
   • ✔ zespołów depresyjnych - kontynuacja leczenia specjalistycznego.
 18. Choroby jamy ustnej:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ prewencja próchnicy zębów.
   • ✔ prewencja chorób przyzębia.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ocena stanu uzębienia i śluzóek jamy ustnej.
   • ✔ pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych.
  3. ● terapia:
   • ✔ stanów zapalnych śluzówki jamy ustnej.
 19. Chirurgia:
  1. ● profilaktyka:
   • ✔ zapobieganie zakażeniom przyrannym.
   • ✔ zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym.
   • ✔ prewencja odleżyn.
   • ✔ prewencja urazów.
  2. ● diagnostyka:
   • ✔ pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych i zlecanie wykonania badania mikrobiologicznego pobranego materiału.
   • ✔ zlecanie przeglądowego radiogramu jamy brzusznej i interpretacja wyników badania.
   • ✔ zlecanie radiogramów kości w urazach i interpretacja wyników badania.
   • ✔ zlecanie badania USG jamy brzusznej i interpretacja wyników badania.
  3. ● terapia:
   • ✔ zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych.
   • ✔ ograniczonych stanów zapalnych skóry.
   • ✔ powierzchownych uszkodzeń skóry i tkanki podskórnej.
   • ✔ skręcenia i stłuczenia stawu.
   • ✔ w przypadku złamania żeber.
   • ✔ krwotoku zewnętrznego (pierwsza pomoc, zatamowanie krwawienia).
   • ✔ przygotowanie przed planowanym zabiegiem operacyjnym - wykonanie podstawowych badań diagnostycznych.
   • ✔ nakłucie krwiaka, nacięcie ropnia.
   • ✔ kaniulacja żył.
   • ✔ unieruchomienie tymczasowe w urazach narządów ruchu.
 20. Postępowanie w stanach zagrożenia życia:
  • ✔ rozpoznanie stanów zagrożenia życia.
  • ✔ ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej.
  • ✔ zapewnienie drożności dróg oddechowych, sztuczne oddychanie.
  • ✔ masaż zewnętrzny serca.
  • ✔ postępowanie przeciwwstrząsowe.
  • ✔ farmakoterapia okresu resuscytacji.
  • ✔ zlecenie transportu do szpitala według zasad stosowanych w stanach zagrożenia życia.Lekarza POZ obowiązuje prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.