POZ - Pielęgniarka

 

Zakres kompetencji pielęgniarki i położnej POZ
  1.     Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:
   1. ✔ promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
   2. ✔ świadczeń pielęgnacyjnych,
   3. ✔ świadczeń diagnostycznych,
   4. ✔ świadczeń leczniczych,
   5. ✔ świadczeń rehabilitacyjnych.

 

 1. Zadania pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez:
  1. ✔ pielęgniarkę środowiskową /rodzinną,
  2. ✔ położną środowiskową /rodzinną,
  3. ✔ pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
  4. ✔ pielęgniarkę opieki długoterminowej.
 
Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej

 

    Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

 • ✔ zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
 • ✔ osoby niepełnosprawne,
 • ✔ osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • ✔ lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • ✔ pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • ✔ położną środowiskową/rodzinną,
 • ✔ pielęgniarką/położną praktyki,
 • ✔ pielęgniarką opieki długoterminowej,
 • ✔ innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • ✔ przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.
  1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.
   1. ✔ Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych,
   2. ✔ Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych,
   3. ✔ Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych,
   4. ✔ Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
   5. ✔ Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
   6. ✔ Organizacja grup wsparcia,
   7. ✔ Realizacja szczepień ochronnych,
   8. ✔ Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

 

  1. Świadczenia diagnostyczne.
   1. ✔ Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
   2. ✔ Wykonywanie badania fizykalnego,
   3. ✔ Wykonywanie pomiarów i ich ocena,
   4. ✔ Wykonywanie testów,
   5. ✔ Prowadzenie bilansu wodnego,
   6. ✔ Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia,
   7. ✔ Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.

 

  1. Świadczenia pielęgnacyjne.
   1. ✔ Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej,
   2. ✔ Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
   3. ✔ Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

 

  1. Świadczenia lecznicze.
   1. ✔ Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych,
   2. ✔ Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego,
   3. ✔ Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna,
   4. ✔ Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu),
   5. ✔ Wykonywanie wlewów doodbytniczych,
   6. ✔ Podawanie leków różnymi drogami i technikami,
   7. ✔ Wykonywanie zleceń lekarskich,
   8. ✔ Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń,
   9. ✔ Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących,
   10. ✔ Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu,
   11. ✔ Zdejmowanie szwów,
   12. ✔ Stawianie baniek lekarskich,
   13. ✔ Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 

 1. Świadczenia usprawniające.
  1. ✔ Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień,
  2. ✔ Usprawnienie ruchowe,
  3. ✔ Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej,
  4. ✔ Ćwiczenia ogólnousprawniające.