POZ - Położna

 

Zakres kompetencji pielęgniarki i położnej POZ
  1.     Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:
   1. ✔ promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
   2. ✔ świadczeń pielęgnacyjnych,
   3. ✔ świadczeń diagnostycznych,
   4. ✔ świadczeń leczniczych,
   5. ✔ świadczeń rehabilitacyjnych.

 

 1. Zadania pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są przez:
  1. ✔ pielęgniarkę środowiskową /rodzinną,
  2. ✔ położną środowiskową /rodzinną,
  3. ✔ pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania,
  4. ✔ pielęgniarkę opieki długoterminowej.                                                                                                                                                         
  5.  
  6. Zakres kompetencji położnej środowiskowej/rodzinnej                                                    
  7. Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
 2. ✔ edukację w zakresie planowania rodziny,
 3. ✔ opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
 4. ✔ opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
 5. ✔ opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
 6. ✔ opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń zdrowotnych położna środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • ✔ lekarzem ginekologiem / położnikiem udzielającym świadczeń specjalistycznych w obszarze jej działania,
 • ✔ pielęgniarką/położną praktyki,
 • ✔ lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • ✔ pielęgniarką środowiskową/rodzinną,
 • ✔ pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • ✔ pielęgniarką opieki długoterminowej,
 • ✔ innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • ✔ przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.
  1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
   1. ✔ Diagnozowanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym kobiet w przebiegu ciąży,
   2. ✔ Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z działania czynników szkodliwych w środowisku,
   3. ✔ Edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji, do podejmowania działań wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego,
   4. ✔ Poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu, profilaktyce chorób,
   5. ✔ Edukacji prozdrowotna,
   6. ✔ Organizacja grup wsparcia,
   7. ✔ Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób wieku dziecięcego i chorób ginekologicznych, onkologicznych,
   8. ✔ Prowadzenie programu przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego,
   9. ✔ Promowanie karmienia piersią,
   10. ✔ Edukacja w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową,
   11. ✔ Realizację prozdrowotnych programów profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia.

 

  1. Świadczenia w zakresie opieki nad kobietami w okresie ciąży i połogu oraz noworodkami i niemowlętami w pierwszych 6-tygodniach życia
   1. ✔ Objęcie czynną i systematyczną opieką kobiet ciężarnych, położnic, noworodków, oraz ich rodzin,
   2. ✔ Dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą:
    • Zbieranie wywiadu,
    • → Wykonywanie testu na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków,
    • → Pobieranie materiału do badań diagnostycznych i wykonywanie testów diagnostycznych,
    • → Wykonywanie pomiarów,
    • → Ustalenie nieprawidłowości dokonanych pomiarów i przeprowadzonych badań,
    • → Wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i noworodka.
   3. ✔ Udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w nagłych przypadkach, przed przybyciem lekarza,
   4. ✔ Monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej, przebiegu połogu, rozwoju noworodka,
   5. ✔ Prowadzenie porodu fizjologicznego w warunkach domowych z zapewnieniem wymaganych zabiegów neonatologicznych w tym testów i szczepień ochronnych u noworodka.

 

  1. Świadczenia pielęgnacyjne w schorzeniach ginekologicznych.
   1. ✔ Sprawowanie opieki nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi,
   2. ✔ Sprawowanie opieki paliatywnej nad kobietami, ocena jakości życia i wydolności psychofizycznej,
   3. ✔ Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
   4. ✔ Edukacja i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji,
   5. ✔ Podawanie leków różnymi drogami i technikami,
   6. ✔ Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach.

 

 1. Świadczenia usprawniające
  1. ✔ Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia,
  2. ✔ Usprawnienie ruchowe,
  3. ✔ Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej,
  4. ✔ Ćwiczenia ogólno-usprawniające specyficzne wynikające z potrzeb zdrowotnych dla podopiecznych.