Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

zakładu leczniczego podmiotu leczniczego

NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „Medicus Clinic” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

nazwa skrócona NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „Medicus Clinic” Sp. z o.o. w Ciechanowie

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus"

 1. Spółdzielcza 2,06-400 Ciechanów
 2. Od 1 kwietnia 2020 r. Regulamin otrzymuje brzmienie:
 3.  

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

➽ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” w Ciechanowie działa na podstawie:

→  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654);

→  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2004 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);

→  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku art. 28 ust.4 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.),

→  aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr 517/2020 potwierdzonego wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 20 lutego 2020 r o numerze 0000829595.

 

Postanowienia ogólne

§2

➽ Regulamin niniejszy określa:

 • →  cele i zadania NZOZ „Medicus”;
 • →  miejsce udzielania świadczeń;
 • →  rodzaj działalności, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • →  sposób kierowania placówką;
 • →  strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek oraz zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
 • →  przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • →  warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
 • →  Udostępnianie dokumentacji medycznej;
 • →  Prawa i obowiązki pacjenta.
 •  
 • §3

➽ Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

         ● „Zakładzie leczniczym", NZOZ „Medicus”, Zakładzie, Przychodni, Placówce” – rozumie się przez to zakład leczniczy podmiotu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” Sp. z o.o. w Ciechanowie,

            ● „Regulaminie” – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus”,

         ● „Prezesie” – rozumie się przez to podmiot leczniczy powołujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” Sp. z o.o., osobę uprawnioną do kierowania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” oraz do reprezentowania Zakładu na zewnątrz - Sławomira Brzozowskiego.

         ● „świadczeniu zdrowotnym” - należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, opieką nad noworodkiem, opieką nad zdrowym dzieckiem, badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, pielęgnacją chorych, pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

§4  

         Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników NZOZ „Medicus”, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Przychodni, na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.

 

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§5

      Siedzibą zakładu leczniczego podmiotu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Medicus Clinic” Sp. z o.o. jest miasto Ciechanów, adres: 06-400 Ciechanów, ulica Spółdzielcza 2. 

 

Rodzaj działalności, zakres udzielanych świadczeń

§6

         W NZOZ „Medicus” udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru do placówki, do lekarza, pielęgniarki i położnej, w warunkach ambulatoryjnych, a w uzasadnionych medycznie przypadkach w warunkach domowych, a także świadczenia profilaktyczne zgodnie z zakresem przewidzianym umowami podpisanymi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Cele i zadania

§7

         Podstawowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

         Nie można odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 

§8

➽ Do podstawowych zadań personelu medycznego należy:

 1. ☛  ZADANIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (rodzinnego)
 2.          ● planowanie i realizacja opieki lekarskiej nad pacjentem.
 3.          ● koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
 4.          ● w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia pacjenta lekarz:
  1.         →  prowadzi edukację zdrowotną,
  2.         →  uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz podtrzymania i zachowania zdrowia w społeczności lokalnej,
 5.          ● w zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz:
  1.         → identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjenta, podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie; szczególnie istotną rolą lekarza jest oddziaływanie na akceptację przez pacjenta stanu zdrowia i wynikających z tego stanu ograniczeń,
  2.         → prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6.          ● w zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz:
  1.         → planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
  2.         → informuje pacjenta i/lub jego rodzinę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia,
  3.         → przeprowadza badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,
  4.         → wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych,
  5.         → kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku, gdy uzna to za konieczne,
  6.         → dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców,
  7.         → orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.
 7.          ● w zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz:
  1.         → planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
  2.         → planuje i uzgadnia z pacjentem działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta,
  3.         → zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
  4.         → wykonuje zabiegi i procedury medyczne lub kieruje pacjenta do ich wykonania u innych świadczeniodawców,
  5.         → kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych,
  6.         → kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
  7.         → kieruje do leczenia uzdrowiskowego,
  8.         → orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
  9.         → integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych.
 8.          ● w zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz:
  1.          → zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez określonych świadczeniodawców,
  2.          → wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne,
  3.          → zleca wydanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. ☛  ZADANIA PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 10.          ● Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
  1.         → Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych;
  2.         → Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych;
  3.         → Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych;
  4.         → Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
  5.         → Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  6.         → Organizacja grup wsparcia;
  7.         → Realizacja szczepień ochronnych;
  8.         → Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.
 11.          ● Świadczenia diagnostyczne:
  1.         → Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  2.         → Wykonywanie badania fizykalnego;
  3.         → Wykonywanie pomiarów i ich ocena;
  4.         → Wykonywanie testów;
  5.         → Prowadzenie bilansu wodnego;
  6.         → Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
  7.         → Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.
 1.          ● Świadczenia pielęgnacyjne:
  1.         → Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
  2.         → Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
  3.         → Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
 2.          ● Świadczenia lecznicze:
  1.         → Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
  2.         → Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
  3.         → Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna;
  4.         → Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu);
  5.         → Wykonywanie wlewów doodbytniczych;
  6.         → Podawanie leków różnymi drogami i technikami;
  7.         → Wykonywanie zleceń lekarskich;
  8.         → Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń;
  9.         → Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących;
  10.         → Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu;
  11.         → Zdejmowanie szwów;
  12.         → Stawianie baniek lekarskich;
  13.         → Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 3.          ● Świadczenia usprawniające:
  1.         → Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień;
  2.         → Usprawnienie ruchowe;
  3.         → Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
  4.         → Ćwiczenia ogólnousprawniające.
 1. ☛  ZADANIA POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 2.          ● Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:
  1.         → edukację w zakresie planowania rodziny,
  2.         → opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
  3.         → opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
  4.         → opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
  5.         → opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.
  6.  

Sposób kierowania placówką

§9

 1. ➽ Przychodnią kieruje Prezes i reprezentuję ją na zewnątrz.
 2. ➽ Prezes samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. ➽ Prezes wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

 1. §10

 Do wyłącznej dyspozycji Prezes zastrzega sobie:

➽ organizowanie i kierowanie pracą podległych mu pracowników,

➽ zatwierdzenie planów inwestycyjnych,

➽ tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),

➽ wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw,

➽ reprezentowanie jednostki przed organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu pokontrolnym,

➽ zawieranie umów na usługi medyczne,

➽ podpisywanie umów cywilno-prawnych,

➽ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Przychodni,

➽ występowanie i współpraca z mediami,

➽ nagradzanie i karanie pracowników.

 

§11

 1. ➽ Prezes kieruje Przychodnią przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub zakresów czynności.
 2. ➽ Do podstawowych obowiązków w/w osób należy w szczególności:
  1. ● organizacja pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
  2. ● egzekwowanie od podległych pracowników należytej jakości pracy,
  3. ● zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy przez podległych pracowników,
  4. ● zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  5. ● stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny oraz wyników pracy podległych pracowników,
  6. ● wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników,
  7. ● organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Przychodni,
  8. ● wdrażanie do stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Przychodni,
  9. ● organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej.
 3.  
 • §12

Podczas nieobecności Prezesa zastępstwo pełni upoważniony przez niego pracownik.

 

§13

 1. ➽ Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Przychodni należy:

● dbałość o interesy pracodawcy,

● przestrzeganie obowiązujących regulaminów,

● sumienna i rzetelna praca,

● wykonywanie powierzonych obowiązków,

● samokształcenie,

● przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,

● zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uwag,

● odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki.

 1. ➽ Pracownicy Przychodni mają prawo do:

● poszanowania przez przełożonych i współpracowników,

● zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień pracowniczych zagwarantowanych prawem pracy,

● samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek organizacyjnych w załatwianiu spraw,

● reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych z przełożonym,

● odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.

 

Struktura organizacyjna, zakres działania komórek organizacyjnych oraz współdziałanie między tymi komórkami

§14

➽ Struktura organizacyjna Przychodni przedstawia się następująco:

● Poradnia Lekarza POZ (dla dorosłych i dzieci),

● Gabinet zabiegowy i EKG,

● Punkt szczepień,

● Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

● Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§15

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w warunkach ambulatoryjnych i domowych w zakresie:

● działań mających na celu utrzymanie zdrowia,

● działań mających na celu profilaktykę chorób,

● działań mających na celu rozpoznanie chorób,

● działań mających na celu leczenie chorób,

● działań mających na celu usprawnianie pacjenta, a także orzeka i opiniuje o stanie zdrowia.

 

 • §16

➽ W zakresie działań Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień leży udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. ● wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych,
 2. ● wykonywanie opatrunków, pomiarów RR, pobierania krwi do badań analitycznych,
 3. ● wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień i szczepień zalecanych,
 4. ● prowadzenie dokumentacji,
 5. ● prowadzenie profilaktyki w tym bilanse zdrowia w grupach wiekowych,
 6. ● planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek,
 7. ● organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej.
 8.  

§17

➽ Do zadań Gabinetu pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej należy planowanie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej, opieki położniczo -ginekologicznej nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia w zakresie:

 1. ● promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 2. ● świadczeń pielęgnacyjnych;
 3. ● świadczeń diagnostycznych;
 4. ● świadczeń leczniczych;
 5. ● świadczeń rehabilitacyjnych.

§18

➽ Do obowiązków pracowników rejestracji należy:

● udzielanie pacjentom kompetentnych i wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy lekarzy i innych komórek organizacyjnych, a także obowiązujących przepisach w zakresie działalności Przychodni;

● sprawdzanie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;

● rejestrowanie pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne, drogą elektroniczną lub przez osoby inne;

● zakładanie dokumentacji medycznej pacjenta oraz jej uzupełnianie o dane osobowe o charakterze niemedycznym oraz porządkowanie i przechowywanie jej częściowo w szufladach kartotecznych i częściowo w formie elektronicznej;

● przyjmowanie zgłoszeń od pacjentów na wizyty lekarskie domowe, przekazywanie ich właściwemu lekarzowi;

● po zakończeniu przyjęć umieszczanie dokumentacji w kartotece;

● prowadzenie dziennej ewidencji przyjęć pacjentów;

● rejestrowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktywowanie, modyfikowanie, dodawanie deklaracji pacjentów w programie do rozliczeń z NFZ SOMED.

 

§19

➽ Do zadań Działu Administracyjnego i Sekretariatu należy:

● prowadzenie spraw personalnych pracowników NZOZ „Medicus Clinic” Sp. z o.o.;

● przydział odzieży i obuwia roboczego;

● przygotowywanie comiesięcznych dokumentów do księgowania;

● prowadzenie sekretariatu Przychodni;

● obieg korespondencji związanej z funkcjonowaniem zakładu;

● prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług medycznych w zakresie podpisanej umowy z NFZ;

● dokonywanie przelewów w zakresie dokumentów rozliczeniowych z ZUS i urzędem skarbowym, Izbą lekarską i Izbą pielęgniarską;

● dokonywanie przelewów bankowych w zakresie wynagrodzeń za pracę i z tytułu świadczenia usług medycznych i innych dla przychodni;

● bieżące śledzenie zmian legislacyjnych dotyczących zakresu działalności Przychodni, tworzenie, modyfikacja i dostosowywanie istniejących dokumentów.

 

 • §20

➽ Do realizacji zadań i celu, dla którego NZOZ ”Medicus” został utworzony niezbędne jest współdziałania komórek organizacyjnych . Odbywa się to poprzez:

● usprawnianie procesów informacyjno decyzyjnych – prawidłowy przepływ informacji diagnostycznych, leczniczych, organizacyjnych,

● prawidłową realizację zadań NZOZ „Medicus”

● integrację działań komórek organizacyjnych;

● dbanie o należyty wizerunek NZOZ „Medicus”.

➽ Podstawowym elementem współdziałania są okresowe spotkania Prezesa Przychodni z personelem. Spotkania mają na celu:

● wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania,

● przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania, przedstawianie propozycji usprawnień,

● omówienie realizacji zadań oraz wymianę poglądów dotyczących problemów w realizacji zadań,

● ocenę sytuacji finansowej i omówienie perspektyw.

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń

§21

         Zakład organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktycznych programów zdrowotnych w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń.

§22

 1. ➽ Świadczenia zdrowotne w NZOZ „Medicus” udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne.
 1. ➽ Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.
 2. ➽ Świadczenia zdrowotne udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. ➽ Pomieszczenia oraz wyposażenie Przychodni w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
 4. ➽ Aparatura i sprzęt medyczny Zakładu są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5.  
 • §23

         Szczegółowy zakres wykonywanych świadczeń zdrowotnych określa umowa podpisana z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 • §24
 1. ➽ Warunkiem udzielenia nieodpłatnych świadczeń jest aktualny dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej.
 2. ➽ Ceny za świadczenia udzielane na życzenie Pacjenta, bez skierowania lub wykraczające poza kompetencje podstawowej opieki zdrowotnej są cenami umownymi zawartymi w cenniku dostępnym, ze względu na ich dynamiczny charakter w Gabinecie Zabiegowym.
 3.  
 • §25
 1. ➽ Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 7:00, zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego, a także drogą elektroniczną.
 2. ➽ Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 3. ➽ W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 4. ➽ W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia albo stanu zagrożenia życia Zakład udziela pomocy doraźnej każdej osobie zgłaszającej się, która wymaga takiej pomocy.
 1. ➽ Rejestracja na wizyty domowe odbywa się telefonicznie lub poprzez inne osoby, w miarę możliwości do godziny 11:00.
 1. ➽ Wizyty w ramach teleporady lekarskiej i pielęgniarskiej odbywają się w dni pracy Przychodni, w godzinach 12:00 – 13:00, a także w miarę możliwości i innych godzinach pracy personelu medycznego. Numery telefonu do rejestracji: 23 673 22 3223 672 32 59, 23 673 22 34.
 2.  
 • §26

➽ Lekarze w NZOZ ”Medicus”  udzielają  świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia realizowane są w formie porad ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe. Dni i godziny przyjęć (w tym wizyt domowych) określa harmonogram pracy świadczeniodawcy stanowiący integralną część umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

➽ W ramach realizacji zakresu świadczeń lekarza poz, zapewnione jest funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 7.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, punktu szczepień minimum 1 raz w tygodniu po godz. 15.00. Personel medyczny wykonujący szczepienia ochronne posiada uprawnienia do wykonywania szczepień.

➽ W gabinecie zabiegowym, o którym mowa w ust. 2 wykonywane są, zabiegi i procedury diagnostyczno-terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, związane z udzieloną przez lekarza poradą lekarską.

➽ W ramach realizacji zakresu świadczenia poz umożliwia się przeprowadzenie teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w zakresie świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

➽ W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia świadczeniobiorcy, zapewniona jest realizacja świadczeń, o których mowa w ust. 3, także poprzez wizyty domowe. Na realizację zleceń pozostających w kompetencjach pielęgniarki poz, lekarz poz wydaje skierowanie.

➽ W przypadku, gdy w wyniku udzielonej przez lekarza porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, Przychodnia zapewnia pobranie materiałów do badań zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

● Pobranie badań w domu chorego lekarz zleca pielęgniarce środowiskowo-rodzinnej, do której zadeklarowany jest pacjent.     

● Wykaz badań diagnostycznych, które zobowiązany jest wykonać i finansować lekarz poz, a które są mu niezbędne przy realizacji świadczeń stanowi załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

➽ Lekarz kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania
i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

➽ Lekarz może wystawić receptę zadeklarowanemu do niego świadczeniobiorcy na leki zalecane przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

➽  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

● to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego;

● ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki;

● świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania;

● w dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta;   

● najbliższy punkt nocnej i świątecznej pomocy znajduje się w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, tel. 23 672 44 88.

 

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 §27

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest dla ubezpieczonego przewodnikiem w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. To on decyduje o sposobach i kontynuacji leczenia, wydając skierowania do poradni specjalistycznych, do szpitali, na podstawowe badania diagnostyczne.

 1. ➽ Zakład współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych nie wykonywanych w Zakładzie, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Zakładzie.
 2. ➽ Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w pkt. 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a NZOZ „Medicus Clinic” Sp. z o.o.;
 3. ➽ Ponadto zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi zawarte są w kompetencjach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, opracowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  1. ☛  W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz współpracuje z:
   1. ● pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę;
   2. ● pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;
   3. ● innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami pacjentów;
   4. ● przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
  2. ☛  W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka współpracuje z:
   1. ● lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
   2. ● pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
   3. ● położną POZ;
   4. ● pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
   5. ● innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
   6. ● przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
   7. ● rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

☛  W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna współpracuje z:

   1. ● lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
   2. ● lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
   3. ● pielęgniarką POZ;
   4. ● pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
   5. ● pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
   6. ● inną położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
   7. ● innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
   8. ● przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
 1. ➽ W/w lekarz współpracuje ściśle z podmiotami leczniczymi, które udzielają stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a więc ze szpitalami, pogotowiem ratunkowym, poradniami specjalistycznymi, zakładami diagnostyki medycznej, z klinikami i instytucjami naukowymi.
 1. ➽ Współpracując z innymi podmiotami leczniczymi, czy też z lekarzami prowadzącymi praktyki indywidualne lekarz ubezpieczenia zdrowotnego powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta, a w tym celu:
  1. ● kierować go na badania diagnostyczne i do takich zakładów (przede wszystkim własnego i mających umowę z Zakładem), które umożliwiają mu prawidłowe postawienie diagnozy,
  2. ● w razie wątpliwości co do rozpoznania albo potrzeby leczenia specjalistycznego kierować pacjenta bez zbędnej zwłoki do poradni specjalistycznych na konsultację lub leczenie,
  3. ● w razie konieczności leczenia stacjonarnego kierować pacjenta do właściwego szpitala uwzględniając jego życzenia w tym zakresie,
  4. ● informować pacjentów, że nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do uzyskania świadczeń specjalistycznych:

✔ psychiatry,

✔ onkologa,

✔ wenerologa,

✔ dentysty,

● związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem; bez skierowania z porad w poradniach specjalistycznych mogą korzystać:

✔ osoby chore na gruźlicę,

✔ osoby zakażone wirusem HIV,

✔ inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,

✔ cywilne, niewidome ofiary działań wojennych,

✔ uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

✔ weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

✔ osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (obowiązuje od 01.01.2017),

✔ działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (obowiązuje od 31.08.2017),

✔ w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia - osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną (obowiązuje od 14.10.2017),

✔ osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopiu niepełnosprawności (obowiązuje od 01.07.2018),

✔ osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazówkami: konieczności stałej lub sługotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (obowiązuje od 01.07.2018),

✔ osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich (obowiązuje od 30.10.2018),

 1. ➽ Lekarze NZOZ „Medicus” są zobowiązani prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

§28

Dokumentacja medyczna – zasady ogólne

 1. Zakład, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 2. ➽ Dokumentacja medyczna jest udostępniania:
 3.          ● pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
 4.          ● przedstawicielowi ustawowemu pacjenta

                          ✔ rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat

                          ✔ opiekunowie ustanowieni przez sąd

 1.          ● osobie upoważnionej przez pacjenta
 2. ➽ Zakład udostępnia dokumentację medyczną również następującym podmiotom i organom:
 3.          ● podmiotom leczniczym, jednostkom organizacyjnym tych podmiotów i osobom wykonującym zawód medyczny poza podmiotami leczniczymi, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

         ➽ właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru;

         ➽ ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

         ➽ uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

         ➽ organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

         ➽ rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

         ➽ zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

 1.  
 2. ☛ Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. ☛ Podmiot udostępnia dokumentację medyczną prowadzoną w formie papierowej za pomocą elektronicznej transmisji danych lub na elektronicznym nośniku.
 4. ☛ Więcej szczegółowych informacji dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej znajduje się w Procedurze udostępniania dokumentacji medycznej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” Sp. z o.o. w Ciechanowie, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 • §29

 Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej

☛ Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Przychodnia pobiera opłatę na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012.159 j.t.) w sposób następujący:
 

 1. ➽ Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi jest bezpłatne.
 2. ➽ Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub każde udostępnienie osobie upoważnionej przez pacjenta lub na podstawie odrębnych przepisów, podmiot pobiera opłatę w wysokości:
 3. ➽ za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 4. ➽ za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
 5. ➽ za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku - 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
 6. ➽ Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 tj.) .

         ➽ Wysokość opłat zawiera Załącznik do Regulaminu.

 

Prawa i obowiązki pacjenta

 • §30

➽ Prawa Pacjenta

 1. ● Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej -Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78. poz 483):
 2. ● Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
 3. ● Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

➽ Pacjent ma prawo do:

         ● poszanowania godności, intymności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

         ● świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z aktualną wiedzę medyczną, dostępnymi metodami i środkami  zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

         ● przystępnej, rzetelnej informacji o stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

         ● wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.

 

☛  Szczegółowy zakres praw pacjenta określa KARTA PRAWA PACJENTA udostępniona pacjentom w poczekalni NZOZ „Medicus”, na tablicy ogłoszeń. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Prezesa.

 

 • §31

➽ Obowiązki Pacjenta:

● przestrzeganie regulaminu porządkowego Zakładu,

● przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Zakładu,

●  przestrzegania zasad higieny osobistej,

●  posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

● przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,

●  przestrzeganie zaleceń lekarza,

●  zachowywać się w sposób nie zakłócający pracy w Zakładzie, a także spokoju innych osób.

 

Przepisy końcowe

 • §32
 1. ➽ Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. ➽ W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. ➽ Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej www.medicus-ciech.pl.
 4. ➽ Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w NZOZ „Medicus Clinic” Sp. z o.o..
 5. ➽ Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po podpisaniu przez Prezesa NZOZ „Medicus Clinic” Sp. z o.o.

 

Zatwierdzam:              

                                                                                                                                                   

.............................................

(podpis Prezesa)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Dokument ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku NZOZ Medicus Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w 06-400 Ciechanów, ul. Spółdzielczej 2.

Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze, bez zgody NZOZ Medicus Clinic Sp. z o.o., jest zabronione i może być nielegalne.

 

Załącznik

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Okres obowiązywania opłat

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1

1 strona wyciągu lub odpisu

1 strona kopii albo wydruku z systemu informatycznego

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

 1.09.2020  - 30.11.2020

 

 

10,04 zł

0,35 zł

2,00 zł

 

 

Załącznik:

 1. Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Załącznik 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej przez

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus Clinic” w Ciechanowie

( AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2020 r. )

                              

          Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. 2019.1127 z późn. zm.)

 

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. ➽ Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości, np. dowód osobisty, paszport.
  2. ➽ Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
   1. ● rodzice (przedstawiciele ustawowi) , do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
   2. ● opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator, itp.).
  3. ➽ Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  4. ➽ Osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa (upoważnienia):

                           ● z podpisem notarialnie poświadczonym, lub podpisanego w obecności pracownika NZOZ „Medicus”, który poświadcza fakt złożenia w jego obecności podpisu przez upoważniającego.

 1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia (w sposób określony w punktach 2-4) lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, za okazaniem dowodu tożsamości. Dokumentacja medyczna jest udostępniana również osobie bliskiej zmarłego pacjenta, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 2. Upoważnionym organom.
 3.  
 4. Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

➽ do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w obecności upoważnionego pracownika,

➽ przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

➽ przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Przed wydaniem oryginału należy wykonać kopię, która pozostaje w placówce,

➽ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

➽ na informatycznym nośniku danych.

 

☛ Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta:

 1. ➽ Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się  na podstawie wniosku złożonego przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę przez niego upoważnioną, w sposób opisany w pkt. I pp-kt 1-5  (wzór - załącznik do niniejszej procedury).
 1. ➽ Umożliwienie wglądu będzie przygotowane w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku, dzień i miejsce należy ustalić z pracownikiem rejestracji po złożeniu wniosku.
 1. ➽ W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, składa pisemny wniosek (wzór - załącznik do niniejszej procedury).

 

 1. Wniosek można pobrać:
  1. ✔ w rejestracji przychodni
  2. ✔ na stronie internetowej medicus-ciech.pl
 2.  
 3. ➽ W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji medycznej, należy dodatkowo, odpowiednio wcześniej złożyć upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w sposób określony w pkt. I pp-kt 4.
 1. ➽ W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej osobiście, konieczne jest potwierdzenie tożsamości Wnioskodawcy, zgodnie z Instrukcją załączoną do niniejszej procedury.
 1. ➽ Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji przychodni, w godz. 8,00 – 17,00, przesłać na adres placówki, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@medicus-ciech.pl.
 2. ➽ Wydanie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia/wpływu wniosku.
 3. ➽ Odbiór udostępnianej dokumentacji medycznej jest możliwy w godzinach 08:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji.
 1. ➽ Wydanie dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania, na złożonym wniosku, a wniosek ma być dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

 

 1. ➽ Dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres:
 2.         ● dla osób fizycznych koszt przesyłki i opłata, jeżeli jest należna, za kserokopie dokumentacji pobierana jest za zaliczeniem pocztowym w momencie odbioru przesyłki w wysokości wskazanej w rachunku przesłanym wraz z kserokopią dokumentacji (wg obowiązujących przepisów – przesyłka pobraniowa). Opłacenie przesyłki jest równoznaczne z zapłatą za fakturę, znajdującą się w kopercie;
 3.         ● dla instytucji opłata za kserokopie dokumentacji medycznej oraz opłata z tytułu kosztów przesyłki wskazana jest w rachunku, płatnym w terminie 14 dni (list polecony). Faktura przesłana jest wraz z dokumentacją.

Dokumentacja wysyłana pocztą jest zapakowana w dwie koperty. Koperta wewnętrzna jest opatrzona napisem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”, w kopercie zewnętrznej znajduje się faktura za wykonanie kserokopii.

 

 

 1. Udostępnianie dokumentacji organom i podmiotom uprawnionym
 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta organom i podmiotom uprawnionym następuje na podstawie decyzji Prezesa.

 

➽ NZOZ „Medicus Clinic” udostępnia dokumentację medyczną również:

         ● podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

         ● organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

         ● ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

         ● uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

         ● organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

         ● podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

         ● zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

         ● osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot  udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury  uzyskiwania  innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

         ● dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do  wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację  osoby, której dokumentacja dotyczy.

 

 1.  
 2. Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej.

➽ Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata:

 1. ● jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 p-kt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. ● za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej- 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt
 3. ● za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku - 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

➽ Nie pobiera się opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od:

 1. ● Pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego domagającego się dokumentacji po raz pierwszy w żądanym zakresie i w określony sposób,
 2. ● Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 3. ● Organów rentowych i osób zainteresowanych w sprawach świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. ● Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W tym przypadku na wniosku o wydanie dokumentacji medycznej trzeba wyraźnie to zaznaczyć i okazać dokument potwierdzający.

 

Przy osobistym odbiorze kopii dokumentacji medycznej opłatę należy uregulować „od ręki”. Na żądanie wnioskodawcy wystawiana jest faktura (w godzinach 08:00-14:00).

 

 1. Przechowywanie dokumentacji medycznej

➽ Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. ● dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 1. ● dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 2. ● zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 3. ● skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 4. ● 30 lat od dnia jej sporządzenia w przypadku leczenia krwią i jej składnikami.

         Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą do Prezesa NZOZ „Medicus Clinic” Sp. z o.o. w Ciechanowie o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.

 

Załącznik:

 1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej;
 2. Instrukcja weryfikacji osób, którym udostępniana jest dokumentacja medyczna

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS CLINIC” Sp. z o.o.
adres e-mail: medicus.ci@home.pl
06-400 Ciechanów, ul. Spółdzielcza 2            

Nr księgi rejestrowej 000000009250
tel. 23 6732233, 23 6732232, 23 6732234, 23 6723259

 

załącznik nr 1  do Procedury PP_4-1

 

                                                                                         Ciechanów, dnia .......................................roku

Dane osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji (dane do faktury):

Imię i Nazwisko:  .......................................................................................................................... PESEL lub data urodzenia: .............................................................

Adres zamieszkania: ..............................................................................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: .........................................................................................e-mail: ……………...............................................………..…………………..….……..…

 

Dane pacjenta, którego dotyczy dokumentacja (wypełnić w przypadku, gdy inne niż powyżej)

Imię i Nazwisko: ................................................................................................................... PESEL lub data urodzenia: .....................................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ       

Proszę o:

✔ wydanie kopii dokumentacji medycznej,

✔ sporządzenie i wydanie odpisu dokumentacji medycznej,

 udostępnienie dokumentacji do wglądu,

✔ udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych,

✔ udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj dokumentacji:  ...........................................................................................................................................................................................................................

za okres od: ………………..…………………...............………… do ………………….........................………………………… .

✔ /  ✘    Wnioskowaną dokumentację odbiorę osobiście 

✔ /  ✘   Wnioskowaną dokumentację proszę przesłać na wskazany adres ..........................................................................................................................................

✔ /  ✘   Dokumentację proszę wydać osobie upoważnionej przeze mnie na podstawie pisemnego upoważnienia dołączonego do dokumentacji medycznej, zawierającego co najmniej imię i nazwisko oraz dane teleadresowe

                                                                                                                                               ..............................................................                                                                                                                                              czytelny podpis wnioskodawcy

Potwierdzenie odbioru wnioskowanej dokumentacji medycznej

................................................................                                                                                                                                   .............................................................
      czytelny podpis wydającego                                                                                                                                                   data i czytelny podpis odbierającego
Załącznik 2

INSTRUKCJA WERYFIKACJI OSÓB, KTÓRYM UDOSTĘPNIANA JEST DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Odbiór osobisty

 1. ● Pacjent może uzyskać swoją dokumentację medyczną osobiście lub poprzez upoważnienie do tego osoby trzeciej.
 2. ● Niedopuszczalne jest wydanie dokumentacji medycznej pacjenta osobie trzeciej tylko na podstawie niezweryfikowanego upoważnienia (np. uznanie dokumentu przyniesionego przez osobę trzecią za stworzony i podpisany przez pacjenta) – w takiej sytuacji należy skontaktować się telefonicznie z pacjentem (na numer telefonu pacjenta wskazany w dokumentacji medycznej) w celu potwierdzenia faktu upoważnienia wskazanej osoby,
 3. ● Po zweryfikowaniu upoważnienia (patrz wyżej), obowiązkiem pracownika rejestracji jest weryfikacja tożsamości tej osoby.
 4. ● Weryfikacja tożsamości osoby upoważnionej polega na uzyskaniu dokumentu tożsamości osoby trzeciej i porównanie danych z tymi, które zawarte są w upoważnieniu lub znajdują się w dokumentacji medycznej pacjenta,
 5. ● Dopiero po weryfikacji można udostępnić dokumentację medyczną.

WAŻNE: Niedopuszczalne jest robienie xero lub scanów dokumentów tożsamości pacjentów lub osób upoważnionych.
Odbiór za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zasada podwójnej weryfikacji).

 1. ● Pacjent może zwrócić się z prośbą o udostępnienie swojej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Jednak czynność wydania tej dokumentacji musi być poprzedzona tzw. procesem podwójnej weryfikacji tożsamości,

☛  Pierwszy etap: weryfikacja telefoniczna. Pacjentowi należy zadać pytania dotyczące danych znajdujących się w dokumentacji medycznej:

         ✔ numer PESEL,

         ✔ data urodzenia,

         ✔ adres zamieszkania wskazany w dokumentacji medycznej,

         ✔ drugie imię (jeśli posiada).

 UWAGA! Numerem kontaktowym w takim przypadku może być tylko numer telefonu podany w dokumentacji medycznej.

☛ Drugi etap: weryfikacja techniczna. Po rozmowie telefonicznej prosimy pacjenta o wysłanie droga e-mailową (adres e-mailowy musi być zgodny z tym podanym w dokumentacji medycznej) prośby o udostępnienie dokumentacji medycznej.

UWAGA! Jeśli pacjent podaje inny adres e-mailowy niż ten podany w dokumentacji medycznej (lub w dokumentacji w ogóle nie był wskazany),
wysyłamy SMS do pacjenta kod dostępu do dokumentacji z prośbą o odesłanie go e-mailem w celu dodatkowej weryfikacji.

 1. ● Jeśli pacjent z własnej inicjatywy wysłał prośbę o udostępnienie dokumentacji medycznej e-mailem, należy dokonać weryfikacji, czy jest to e-mail tożsamy z tym podanym w dokumentacji medycznej pacjenta. Jeśli tak, to po weryfikacji telefonicznej, można przejść od razu do wysłania pacjentowi kodu dostępu do dokumentacji, bez kierowania do pacjenta prośby o wysłanie kolejnego e-maila. Jeśli nie, należy wykonać wszystkie czynności zgodnie z procedurami,
 2. ● Następnie wysyłamy dokumentację medyczną drogą elektroniczną, wcześniej zaszyfrowaną. Fakt udostępnienia dokumentacji odnotowujemy w rejestrze wydanej dokumentacji medycznej.

Odbiór za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w przypadku,
gdy w dokumentacji pacjenta nie znajduje się ani numer telefonu ani adres e-mailowy

 1. ● Przeprowadzamy weryfikację telefoniczną, zgodnie z ust. 2 pkt. b (jeśli pacjent w pierwszej kolejności pisze e-mail, w odpowiedzi prosimy o wskazanie aktualnego numeru telefonu w celu przeprowadzenia weryfikacji),
 2. ● Następnie należy skierować się do pacjenta z prośbą o wysłanie drogą e-mailową skanu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej z jego własnoręcznym podpisem. Po pozytywnej weryfikacji podpisu z wniosku oraz jednego z podpisów składanych w dokumentacji medycznej, należy kontynuować procedurę zgodnie z ust. 2.
 3. ● W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości pacjenta, należy poinformować go, że jego dokumentacja medyczna zostanie mu udostępniona po osobistym stawiennictwie.