1.  
 2. Obowiązek informacyjny RODO

 

  1.  
  2. Administrator danych osobowych Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS Clinic” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Spółdzielczej 2 (dalej: Administrator lub Medicus Clinic).
  3. Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • ● zapewnienia najwyżej jakości świadczonych usług związanych z obsługą interesantów, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
   • ● dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Medicus Clinic w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
  5. Okres przechowywania Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Medicus Clinic powzięła wiadomość, że może ono stanowić dowód w postępowaniu. W takiej sytuacji termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe zostają usunięte.;
  6. Prawa z zakresu ochrony danych Posiadają Państwo prawo do:
   • ● żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
   • ● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
   • ● wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie W procesach przetwarzania danych osobowych Medicus Clinic nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
  8. Przekazywanie danych poza EOG: Medicus Clinic co do zasady nie przekazuje danych do państw trzecich (poza europejski obszar gospodarczy).
  9. Dobrowolność / obowiązek podania danych Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w inny sposób, np. osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną.
  10. Punkt kontaktowyWszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
  11. Dane kontaktowe administratora danych:
   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS Clinic” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie
   ul. Spółdzielcza 2
   06-400 Ciechanów
   e-mail: kontakt@medicus-ciech.pl
  12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
   e-mail: iod@medicus-ciech.pl
  13. ------------------------
  14. * - RODO = Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   01.2023 r.