Leczenie uzdrowiskowe

 

Co warto wiedzieć przed wyjazdem do uzdrowiska?☛ Z potwierdzonego skierowania może skorzystać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

☛ W przypadku braku uprawnień lub ich wygaśnięcia w okresie ważności potwierdzonego skierowania, skierowanie powinno być bezzwłocznie zwrócone do właściwego oddziału Funduszu.

☛ Rozpoczęcie leczenia następuje w dniu określonym w potwierdzonym przez Fundusz skierowaniu i trwa 21 dni.

☛ Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

☛ Dzieci i miodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej do ukończenia 26 lat, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Wymagana ważna legitymacja szkolna, studencka lub orzeczenie o niepełnosprawności.

☛ Fundusz nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonkom, których skierowania zostały przesiane do potwierdzenia do oddziału Funduszu w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

☛ Oddział Funduszu nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk i na wybrane przez nich terminy.

☛ Oddział Funduszu kieruje na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok.

☛ Leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem uzupełniającym, nie jest postępowaniem medycznym ratującym życie lub zdrowie i nie musi odbyć się w trybie pilnym.

☛ Ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia zdrowotne w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych nie związane z bezpośrednią przyczyną skierowania ubezpieczonego na leczenie uzdrowiskowe (Załącznik do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. ust.1 pkt 5 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • ✔ potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • ✔ dowód tożsamości,
 • ✔ aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ✔ wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
 • ✔ stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

 • ✔ wstępne kliniczne badanie lekarskie najpóźniej w drugiej dobie po przyjęciu,
 • ✔ codzienny dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, oraz cotygodniowe kontrolne badanie lekarskie,
 • ✔ końcowe kliniczne badanie lekarskie w ciągu 48 godzin przed wyjazdem,
 • ✔ nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,
 • ✔ możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,
 • ✔ możliwość wystawienia recept na leki,
 • ✔ posiłki dietetyczne zależne od stanu zdrowia ubezpieczonego i wskazań lekarskich,
 • ✔ leki pierwszej potrzeby na wypadek nagłego zachorowania.